Open brief aan de LPG-fractie

Beste LPG-fractie,
Als je twijfels zaait zal je twijfels oogsten. Puntsgewijs wil ik reageren op jullie artikel: “Gemeente Grave zelfstandig. Investering in de nieuwe sportaccommodatie”, zoals dat op de website van Jacques Leurs is verwoord.
1. U schrijft: Brengt de investering in de nieuwe sportaccommodatie van EGS’20 de gemeente financieel in de problemen?
De cijfers in de onderstaande tabel waarin de kosten van het EGS’20- project nog niet zijn verwerkt, geven aan dat er sprake is van een meer dan stevige schuldenpositie die nog verder zal oplopen als de investeringslasten van het Kranenhof-project daarbij worden opgeteld.
 
Tabel 1. X € 1000. 
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Langlopende leningen
10.867
10.328
  9.786
  9.390
  8.837
  8.269
19.500
29.000
Kortlopende leningen
  3.631
  6.104
  9.279
11.219
11.419
16.817
11.559
  9.600
Overlopende passiva
     752
     855
  1.028
     710
     582
  1.133
     600
     600
Totaal schulden
15.250
17.287
20.093
21.319
20.838
26.219
31.659
39.200
Voorzieningen als
Vreemd vermogen
  9.791
  8.463
  8.724
  8.685
  8.199
  8.337
  7.190
  9.000
Reserves/
Eigen vermogen
23.912
20.301
19.385
18.990
18.189
16.693
15.693
13.900
Totale Balanswaarde
48.953
46.051
48.201
48.993
47.225
51.248
54.542
62.100
Globaal kunnen we de investeringslasten van het Kranenhofproject stellen op:  
·       Een lening van € 4.135.510 (met een discutabele looptijd van 40 jaar),
·       Een lening van € 2.255.000 (n.a.v. vragen van de CDA-fractie d.d. 15 januari 2020), waarvan de looptijd en de rentelasten onbekend zijn.
·       Een egalisatiereserve van € 1.300.000 die als bestemmingsreserve wel in de jaarrekening 2019 is geboekt, en waaruit in 2021 € 285.000 is onttrokken voor het EGS’20-project.
·       Een bedrag aan verkeerskundige kosten van € 200.000.
Alleen al aan investeringskosten zal de gemeente voor € 7.890.000 bij elkaar moeten gaan schrapen. Om over de rentelasten maar te zwijgen.  
Conclusie: De hoge kosten van het niet noodzakelijke EGS’20 sportpark brengt de gemeente Grave (nog verder) in de financiële problemen. 
 
2. U schrijft: Is er sprake van een Burgerinitiatief? 
Echter er is geen sprake van een burgerinitiatief. Volgens raadsgriffier Rian Swinkels:
“In het geval van EGS is er geen sprake van een burgerinitiatief zoals bedoeld in de verordening burgerinitiatief. (…..) Het voorstel dat aan de raad is voorgelegd is “een collegevoorstel dat gezamenlijk met EGS is opgesteld”.
Conclusie: Het burgerinitiatief-argument in het EGS’20 verhaal is onjuist en (doelbewust?) misleidend. 
3.  U schrijft: De gemeentelijke bijdrage aan de totstandkoming van dit burgerinitiatief is ca. 4,1 miljoen euro. Om dit bedrag te kunnen financieren betaalt de gemeente geen jaarlijkse privatiseringssubsidie meer aan de 3 voetbalverenigingen (ca. 85.000 euro per jaar). De kosten voor de gemeente komen daardoor op 7.500 per jaar.
Er is nooit sprake geweest van privatiseringssubsidies. Wel van privatiseringsovereenkomsten   (maart 2006) met een erfpachtregeling waarin notarieel werd vastgelegd dat in een 30-jarige periode  (maart 2006 -april 2036)  tegen een vastgestelde vergoeding de verenigingen het normaal onderhoud, groot onderhoud en renovatie van de velden zouden overnemen. Het lijkt mij dat raadsleden het verschil tussen een subsidie en erfpachtregelingen moeten kunnen onderscheiden.
De LPG, bij monde van raadslid Heemskerk, blijft echter met stellige zekerheid en stugge volharding volhouden dat als voortvloeisel van de erfpachtregeling van 2006 er nu sprake zou zijn van een verplichting voor de gemeente om 40 jaar lang een bijdrage van meer dan € 85.000 per jaar aan EGS’20 te verstrekken. Een, mijns inziens, onjuiste informatie die bovendien tegenstrijdig is met de bepalingen in de ‘Realisatieovereenkomst Sportpark De Kranenhof tussen Gemeente Grave en voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58’ (Versie 21-8-2019).
In die overeenkomst staat onder meer:
1.     Art. C. Blz. 5. Dat de gemeente heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van MAXIMAAL € 4.153.510 (incl. BTW) ten behoeve van de realisatie van Sportpark De Kranenhof, zodat overschrijdingen voor gezamenlijke rekening en risico van de verenigingen komen.
2.     Art. F. Blz. 5. Dat de gemeente in 2006 met iedere vereniging een separate privatiseringsovereenkomst heeft gesloten voor de huidige terreinen welke overeenkomsten met de gereedkoming (…..) van sportpark De Kranenhof worden beëindigd. 
3.     Art. G. Blz. 5. Dat de beëindiging van voornoemde privatiseringsovereenkomsten de grondslag vormt voor de financiering van sportpark De Kranenhof, waarbij geldt dat de jaarlijkse verplichting van de gemeente om bij te dragen in de exploitatielasten van de verenigingen komt te vervallen.
4.     Art. J. Blz.  5. Dat de gemeente met betrekking tot de realisatie van sportpark De Kranenhof behoudens het ter beschikking gestelde taakstellend budget uitdrukkelijk geen financieel risico wenst te aanvaarden en dat dit risico derhalve volledig ligt bij de verenigingen en de verenigingen derhalve buiten dit geen enkele (financiële) aanspraak op de gemeente hebben of zouden kunnen verkrijgen.
5.     Art. 6.3. Blz. 15. Partijen komen overeen dat met gereedkoming van het Sportpark de bestaande privatiseringsovereenkomsten met de clubs eindigen, van de bestaande erfpachtrechten voor de huidige clubaccommodaties van de verenigingen afstand wordt gedaan en deze worden doorgehaald en de verplichting van de gemeente om bij te dragen in de exploitatielasten komt te vervallen”.
Er is dus geen sprake van verplichtende rechten van 40 X € 85.000 zoals dat euforisch door u in de Arena van 16 februari 2019 werd omschreven. Wel is er sprake (Art. G. van de realisatieovereenkomst) dat de gemeente zal bijdragen met een restantbedrag dat voortvloeit uit de privatiseringsovereenkomst van 2006. Dat bedrag heeft www.gravepolitiek.nl  al eerder berekend en bedraagt ca. € 880.033 .  Oftewel ca. € 22.000 per jaar.
Het gaat er steeds meer op lijken dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met de 40 X € 85.000 doctrine van de LPG onjuist is voorgelicht.  
Voor het verkrijgen van borgstellingen (in samenwerking met de gemeente) voor het verkrijgen van bancaire leningen lijkt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) door het college en de EGS-stuurgroep met de z.g. verplichtende 40 X € 85.000 als financiële basis voor het Sportpark -project op het verkeerde been gezet te zijn. Dat is te lezen in het SWS-onderzoeksrapport (H2019 008): 
    - (a) 'In de financiële uitwerking is rekening gehouden met de           jaarlijkse     dotatie van 84.000 euro aan de onderhoudsvoorziening. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat de voorziening ook volledig liquide beschikbaar is. Op basis van de ontvangen cijfers lijkt dit haalbaar'.
Ook de begroting 2021-2024 (blz. 114) blijkt, in tegenstelling met de Realisatieovereenkomst tussen  Grave en de EGS’20, er wel degelijke sprake is van een jaarlijkse dotering uit gemeenschapsgeld van € 85.000 met daarbovenop ook een jaarlijkse CPI-index van 1,5%. De hamvraag is dan ook: In welk raadsbesluit is deze dotering toegezegd?
Conclusie: De LPG-stelling dat de financiering van de gemeentelijke bijdrage van ca. 4,1 miljoen euro aan het EGS’20 sportpark gedekt zou worden met het stopzetten van een jaarlijkse privatiseringssubsidie aan de 3 voetbalverenigingen (ca.€85.000) waardoor de kosten voor de gemeente slechts op € 7.500 per jaar zouden komen is niet waar.
Bovendien heeft het er alle schijn van dat er sprake is van misleidende informatie van het Graafs politieke- en het EGS’20 bestuur naar het SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) om de financiële onderbouwing van het Sportpark-project gunstiger voor te stellen dan de werkelijkheid. Als dat zo is, dan is dat een kwalijke zaak en tast het de integriteit van ons politiek bestuur aan. Overigens is het de vraag of de gemeenteaccountant hier ook van wist.
4. U schrijft: De gemeente krijgt de kans om van de vrijkomende ca. 40.000 vierkante meter grond van sportpark De Bikkelkamp en HC Grave (bouwplannen) te ontwikkelen wat ze vele miljoenen kan opleveren.
De bovenstaande stelling suggereert dat de LPG en haar coalitiegenoten zich zouden bekommeren om de (sociale)woningnood en/of de financiële positie van Grave. Daar is namelijk geen sprake van. Ik kom daar op deze website uitgebreider op terug.
5. U schrijft: In alle opzichten is dit initiatief dus een verrijking voor onze gemeente. We zijn trots op alle vrijwilligers die dit soort burgerinitiatieven mogelijk maken.
Buiten dat er geen sprake is van een burgerinitiatief maar van een kleine groep bestuurders die in nauw overleg met de gemeente al in 2017 (Wethouder Joon) plannen maakten om de GVV’57 accommodatie op te heffen en naar een andere locatie te verplaatsen. Men kan dan ook vraagtekens zetten of er sprake is van een initiatief waar je als vereniging trots op kan zijn. 
Trots mogen we wel zijn op de vrijwilligers van de Stichting Kunst in het Kerkje die door het promoten en presenteren van kunst en cultuur niet alleen voor de Graafse burgers maar ook voor veel kunstliefhebbers buiten Grave ons stadje bekendheid geven. Die krijgen echter van dit college en een raadsmeerderheid (8-7) een schop onder hun achterste en schijnen voor de LPG-fractie geen verrijking te zijn voor onze lokale gemeenschap. De manier waarop het politieke bestuur van Grave   door onbezonnen bezuinigingen meent om te moeten gaan met de belangen van dit kerkje, met de gevoelens van deze vrijwilligers, het verenigingsleven in Grave, maar ook voor het toeristisch economisch perspectief, een van de pijlers van de Graafse economie, staat in schril contrast met de miljoenen-subsidie voor het Kranenhof-project. Voor mij zet dat vraagtekens bij de bestuurlijke competentie en integriteit van het Graafs politiek bestuur. Triest!
Conclusie: Zowel uit oogpunt van verstandige politiek als gemeentelijk financiële perspectief kan er geen sprake zijn van een verrijking voor onze gemeente met het nieuwe sportcomplex. Wat niet wil zeggen dat de accommodatie niet fraai zou zijn. Maar dat is een ander verhaal. 
M.v.g. Wil Baaijens; www.gravepolitiek.nl
       
 
 
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.