Sociale woningbouw In Grave-West, Open brief aan de raad.

Door het vertrek van GVV’57 van haar sportaccommodatie op de Bikkelkamp naar Escharen komt ca. 50.000 m² aan gemeentegrond vrij die gebruikt kan worden om de hoge woningnood onder de lagere inkomens terug te dringen. De pijn bij ouderen die op zoek zijn naar nul-trede woningen en jongeren die zelfstandig willen gaan wonen kan zo verlicht worden. 

De gemeente kan op zo’n enorm stuk grond heel wat realiseren.

1.     Een kavel van ca. 8.000 m² bestemmen voor een wijkcentrum, inclusief een evenementenveld met beveiligd speeltuintje voor de jongste kinderen uit de buurt.
2.     Van de resterende grond, ca.42.000 m², zal ca. 14.000 m² (33%) nodig zijn voor het aanleggen van infrastructuur. Er blijft dan 28.000 m² over voor uitgifte van bouwkavels.
3.     Bij een gemiddelde kavelgrootte van 210 m² zou dat neerkomen 133 grondgebonden woningen in de categorieën sociale/goedkope huur, midden prijsklasse en hogere prijsklasse. Houden we echter een bebouwingsdichtheid aan, zoals die van de 22 woningen op het voormalige Merlet terrein (3185 m²) bij het Catharinahof, dan zouden er zelfs 290 woningen gebouwd kunnen worden. 

Waarom betaalbare en/of sociale woningbouw. 

Iedereen weet dat de sociale (en betaalbare) woningbouw gestoeld is op het principe van het beschikbaar stellen van woningen voor doelgroepen die, vanwege de marktwerking, niet in staat zijn om zelfstandig aanvaardbare woonruimte te verkrijgen. Het is de plicht (geen gunst) van de overheid om voor deze doelgroepen voldoende en kwalitatief goede woningen te creëren. Dat staat klip en klaar te lezen in onze grondwet. 
Art. 22, lid 2: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”.
Onder voldoende woongelegenheid moet ook worden verstaan dat het niet alleen gaat om voldoende woningen voor mensen die het kunnen betalen maar ook om betaalbare en goed toegankelijke huisvesting voor jonge mensen/gezinnen, lagere inkomens en kwetsbare ouderen.  
De enkele raadsleden die zich de moeite nemen hun politieke voelhoorns onder de minder verdienenden, jongeren, starters en de zich eenzaam voelende ouderen uit te steken, weten dat in Grave de sociale en/of betaalbare woningbouw de laatste 25 à 30 jaar aardig naar de knoppen is geholpen. 
In 2009 wist de toenmalige wethouder Opsteegh te melden dat in de twee voorgaande jaren 38 jongeren in de leeftijd van twintig tot dertig jaar uit Gassel waren vertrokken, waarvan de meesten zeiden: “We kunnen hier niet terecht want er zijn geen starterswoningen” *). Inmiddels weten wij dat de gemeente Grave een krimpgemeente is vooral veroorzaakt door het vertrek en de slechte huisvestingssituatie voor jongeren. 
Het prestatieonderzoek voor de Gemeente Grave in de regio Noord Oost Brabant zegt:
“De demografische ontwikkeling blijft achter bij het landelijk tempo. Ten opzichte van Noordoost-Brabant zijn er relatief weinig gezinnen in Grave en is de bevolking sterk vergrijsd. Hierdoor staat Grave aan de vooravond van een omslag in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking. In het komende decennium zal het aantal ouderen in Grave toenemen, terwijl het inwonertal van de gemeente gestaag zal afnemen” **).

Wordt Grave Vitaal?

Betaalbare woningbouw is nog steeds mogelijk in Grave. Volgens de advertenties van de LPG in de ARENA staat Grave er financieel goed voor. Dus wat let onze gemeente om te bouwen op het straks verlaten GVV’57 terrein waarbij op basis van bijvoorbeeld een sociale erfpachtregeling ook de minder draagkrachtigen in onze samenleving volwaardige koop- of huurwoningen kunnen krijgen, Dan kan Grave pas echt vitaal worden.
Wil Baaijens; www.Gravepolitiek.nl
*) Tijdschrift ’Dossier’ van Binnenlands Bestuur, 1 september 2009: ‘Gassel knokt voor leefbaarheid’.
**) Rabo, Provincie Noord-Brabant, Platform: “de Nieuwe Winkelstaat en IK-onderneem! Juli 2018.
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.