Beste Louis.

Wij willen graag reageren op je ingezonden brief “De LPG houdt Grave voor de gek” op onze website ( www.gravepolitiek.nl)).

 

1e.) Referendum

Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma 2014 van Keerpunt was het voorstel een referendum te houden over een herindeling/fusie van drie of vijf gemeenten in het Land van Cuijk en pas “na een referendum een beslissing te nemen over herindeling”. Keerpunt 2010 was toen de enige partij die het herindelingsreferendum in haar verkiezingsprogramma had staan.

In de raadsvergadering van 20 september 2017 werd een motie, op initiatief van met name de LPG, aangenomen waarin het college werd opgedragen om gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen een referendum/ opiniepeiling te houden met de vraag: in welke omvang en bestuursvorm de vijf gemeenten in het Land van Cuijk in de toekomst verder willen gaan. Keerpunt 2010 stemde in met die motie. VPGrave stemde tegen.

In wezen kwam de LPG dus aan een belangrijke politieke wens van Keerpunt tegemoet door het initiatief te nemen voor een referendum\ opiniepeiling. De fractievoorzitter van de LPG formuleerde het aannemen van de motie als: een mooie uiting van de democratie. Eerst de bewoners horen en dan besluiten.

 

2e.) Europees Handvest Lokale Autonomie en de Wet ARHI

In 2011 gaf de toenmalige minister van BZK (Donner) aan het “Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG) * antwoord op hun vraag of van de Nederlandse wetgever verwacht mocht worden dat het door Nederland geratificeerde Europees Handvest inzake lokale autonomie en gemeentelijke herindeling geëerbiedigd zou worden. Hij schreef o.a. het volgende:

  1. Het ‘Handvest’ bepaalt dat er geen wijziging van de plaatselijke gebiedsgrenzen worden aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wettelijk is toegestaan. (Artikel 5)

  2. Het Handvest kan worden gezien als een onderdeel van de bindende spelregels voor de verhouding tussen de verschillende overheden

  3. Uiteindelijk zijn de gemeenteraad of, indien er sprake is van een noodzakelijke ingreep, de provincie bevoegd een herindelingsadvies aan het kabinet voor te leggen.

 

Samengevat, je stelling dat de provincie op basis van de ‘Wet ARHI’ het recht zou hebben een fusie af te dwingen klopt, naar onze mening, niet. Volgens artikel 123 van de grondwet kan alleen de wetgever besluiten nemen over gemeentelijke herindeling, niet de gemeente en/of de provincie. Laatstgenoemde overheden hebben alleen maar een adviserende functie.

 

3e.) Stem van de burger.

Wij durven, kort samenvattend te stellen dat:

  • Verkiezingen ondersteund met referenda behoren bij de in gang gezette ontwikkelingen naar een participatieve ** democratie met meer directe politieke zeggenschap voor de burgers,

  • Verkiezingen zonder ondersteuning van referenda behoren bij de huidige zeer mager functionerende representatieve democratie met de te grote invloed van politieke partijen met hun te geringe leden aantallen (daarom ook wel ‘particratie’ genoemd).

 

Wij schreven al eerder op onze website ‘www.gravepolitiek.nl’ *** dat in onze regio op zijn hoogst ca. 2,2% van de kiesgerechtigden lid zijn van een politieke partij. Van deze 2,2% oefent vervolgens slechts zo’n 20% daadwerkelijk politieke invloed uit, hetzij als politieke ambtsdragers (raad en college) hetzij als fractie ondersteunende achterban.

 

Inzake de herindeling/ fusie zet de LPG zich in voor de participatieve democratie door alle stemgerechtigden binnen onze gemeente te betrekken in de belangrijke politieke keuzes voor onze gemeente:

  1. Echt zelfstandig blijven.

  2. Zelfstandig blijven binnen een Regionaal Samenwerkingsverband met één overkoepelend ambtelijk apparaat, (CGM-gemeenten).

  3. Kleine herindeling/fusie. Samenvoegen van de drie CGM-gemeenten.

  4. Grote herindeling/ fusie door het samenvoegen van de 5 huidige gemeenten in het Land van Cuijk.

Door deze keuzes aan de kiezer d.m.v. een referendum voor te leggen stelt de LPG zich open en transparant op en verdient zij ons respect in plaats van een laatdunkende terechtwijzing.

 

 

4e.) Samenvatting.

In de raadsvergadering van 5 juli 2016 heeft een raadsmeerderheid n.a.v. een motie van de LPG (raadslid Astrid Bannink) het besluit genomen om zelf te onderzoeken of de gemeente Grave over voldoende bestuurskracht beschikt om zelfstandig te blijven. Gezien de politieke basis van deze lokale partij een logisch motie. Hetzelfde geldt voor de motie van 20 september 2017. Beide moties liggen netjes op één lijn met de diverse rapporten van voor- en tegenstanders van gemeentelijke herindelingen/fusies. Die gaan ervan uit dat het besluit tot herindelen of fuseren in principe door de lokale gemeenschap genomen moet worden. Via een referendum dus. De uitslag van zo’n referendum kan voor politieke partijen een middel zijn om hun standpunten te preciseren dan wel aan te passen (voeling hebben met de kiezers noemt men dat in de participatieve democratie). Aan de hand van de uitslag van een referendum, in wezen de bevinding van de burgers, kunnen politieke partijen, ondanks hun zeer geringe ledenaantallen, in raadsdebatten hun politieke stellingnames aanpassen/ veranderen. In het geval van herindelen kunnen vervolgens de (Graafse) leden van het “regieteam gemeenteraden Land van Cuijk” de Graafse belangen in dat gremium gaan behartigen.

 

Het herindelingsreferendum zou een eerste stap van het Graafs politiek bestuur kunnen zijn om de Graafse burgers als mondige participerende kiezers te beschouwen en ze ook zo te respecteren. Misschien dat daardoor ook meer stemgerechtigden bij de komende gemeenteraadsverkiezing de gang naar de stembussen zullen gaan maken.

 

5e.) Conclusie.

Op grond van het bovenstaande zien wij geen grond voor de bewering dat de LPG Grave voor de gek zou houden waar het gaat om het politieke hangijzer ‘wel of niet herindelen’.

 

M.v.g. Ben Bongaards, Wil Baaijens.

www.gravepolitiek.nl

 

*, Google: Samenwerkingsverband SVAG Europees Handvest kenmerk 2011-200020106.

**, Google: Op weg naar meervoudige democratie.

 

***, www.gravepolitiek.nl /beschikbare politici/ politiek commentaar