Grave, word wakker! Een enorm bouwwerk voor uw neus?

Laat u straks niet verrassen door een enorm bouwwerk voor uw neus

Bewoners van Catharinahof, vooral u, dames en heren, die genieten van uw uitzicht… Bent u zich ervan bewust dat er een sluipend proces gaande is om u te beroven van uw uitzicht op de Maas, de uiterwaarden van Nederasselt en een stuk van de rivier voor de Thompsonbrug?
Een sluipend proces… GBB, het Grond en Bouw Bureau, heeft zijn zinnen gezet op de uiterwaarden achter de Nieuwe Haven, de plek waar voorheen Cox Beton stond en van daaruit tot aan de Maas.
We hebben het hier over de Emab-locatie*1), een prestigieus buitendijks project van projectontwikkelaar GBB. De bedoeling is, dat daar een hotel wordt gebouwd met eromheen andere toeristische voorzieningen en woningen. Het plan zal ook voorzien in aanlegsteigers in de Nieuwe Haven. Het totale bouwwerk zal in omvang vergelijkbaar zijn met uw Catharinahof. Het zal gebouwd worden op een terp in de uiterwaarde en zal in hoogte en volume wedijveren met uw woonplek.

Had u maar beter op moeten letten!

Deze ontwikkeling is al een aantal jaren gaande en is voor GBB in feite de belangrijkste drijfveer achter haar activiteiten in het Wisseveld, onlangs herdoopt in ‘Waterlinie’, om het ellendige verleden van het gebied te helpen vergeten. Uw gemeente Grave heeft zich met tegenzin aan deze plannen geconformeerd, vanwege datzelfde ellendige verleden.*2) GBB heeft Grave aan de leiband, heeft zelf een gebiedsvisie*3) ontwikkeld en werkt nu in stilte aan vervolgstappen. Het bestemmingsplan moet er nog voor gewijzigd worden en er moeten nog vergunningen worden verleend. GBB heeft er zodoende groot belang bij dat er niet al te veel democratie ‘verspild’ wordt om de plannen te verwezenlijkt te krijgen. Dat is de reden waarom we nu pas echt in de gaten krijgen wat er gebeurt, als de plannen in kannen en kruiken zijn en uitgevoerd kunnen worden. Via deze overrompelingstactiek worden er voldongen feiten geschapen en zo wordt bewerkstelligd dat er straks opeens een klepper van een bouwwerk voor uw neus oprijst en tegen u (en de gemeenteraad) gezegd wordt: ‘had u maar beter op moeten letten!’.
Overigens valt GBB hier niet veel kwalijk te nemen als investeerder; het probleem zit in het gebrek aan tegenspel van onze gemeente. Die holt enkel achter de feiten aan en noemt dat dan ook nog haar regierol.

Contractueel vastgeklonken

Bewoners van de appartementen aan de Havenstraat; aan u eenzelfde vraag. Bent u zich ervan bewust dat u straks ternauwernood nog op de Maas, de uiterwaarden en de brug uit zult kijken? Aan de overzijde van de Nieuwe Haven  zal uw uitzicht abrupt ophouden. Een kolossale blok steen zal uw panorama worden…
De vraag is uiteraard of de politiek het spelletje van GBB blijft meespelen. In principe moet zij dat wel, gezien de ‘beëindigingsovereenkomst’ uit 2015 *4) waarmee Grave zich contractueel heeft vastgeklonken aan de wensen (eisen) van de investeerder.*5) Waarschijnlijk zal een deel van de gemeenteraad en het college ook heel huiverig zijn maar onze politici hebben zich tot nu toe deze stand van zaken in laten rommelen. Die trein gaat geheid doordenderen wanneer het spoor niet effectief geblokkeerd wordt. Die mogelijkheid is er gelukkig wel degelijk; het bestemmingsplan is nog niet toegesneden op de plannen en de vergunningen moeten nog verleend worden. Punt is wel dat de gemeenteraad zwaar onder druk gezet zal moeten worden om te kiezen voor uw belang in plaats van de wensen van GBB. Punt is ook dat de druk van u moet komen, u als omwonenden en u als inwoners van Grave. U bent waarschijnlijk de enigen die voldoende gewicht in de schaal kunt leggen en de raadsverkiezingen van maart 2018 kunnen uw macht vleugels geven. Als de druk zwaar genoeg is, wordt immers alles vloeibaar.

Toekomstig Grave zal dankbaar zijn

Historici van Grave. Alle lof voor uw inspanningen om ons bewust te maken van onze geschiedenis en ons heden. U hebt hiervoor onze waardering en die van onze bestuurders maar laat u niet te veel leiden door de wens de verhoudingen goed te houden. Het kan niet anders of het gaat u straks pijn doen, dat dit project op de tenen van de oude vesting komt te staan. Neem ook hier uw verantwoordelijkheid en voel u niet geremd om aan de orde te stellen dat dit een ongewenste ontwikkeling is. Ook aan de noordwestelijke zijde van de vesting moet haar karakter immers behouden blijven. Het open land rond de vesting is even essentieel als de wallen iets verderop bij de gracht aan de Lovendaalsingel. Neem uw verantwoordelijkheid; toekomstig Grave zal dankbaar zijn.

Abominabel en blind bestuur

Bewoners van Grave. Bovenstaande vragen zijn ook op u allen van toepassing. Wie van u is ervan geporteerd dat er straks voorbij de Nieuwe Haven zo’n gezichtsbepalend bouwwerk met onze vesting gaat staan concurreren?  Dat ook nog eens, terwijl er een goed en volwaardig alternatief voorhanden is op de plek waar nu de scheepswerf gevestigd is. Grave heeft wel degelijk iets te kiezen en het zal mede van u afhangen, na jaren abominabel en blind bestuur, of de gemeente helemaal de oren laat hangen naar de wensen van haar contractpartner of uiteindelijk toch gedwongen wordt voor ons belang te kiezen. Bewoners van Grave, wanneer u uw stadsbestuur nu niet heel nadrukkelijk laat horen wat u denkt en wilt, hebt u straks het nakijken. Onze bestuurders, raad en college, hebben zich zozeer vergaloppeerd dat u de enigen bent die dit tij kunnen keren. Het valt ons op hoe weinig van u op de hoogte blijken van wat er staat te gebeuren en het is de hoogste tijd dat we met z’n allen op onze strepen gaan staan en zelf het initiatief nemen. Deze ongein moet een halt worden toegeroepen.

Gemeenteraad, neem eindelijk verantwoordelijkheid

Politici van Grave. Wij weten dat u zich voor een deel eveneens deze situatie in gerommeld ziet. De hele gang van zaken is echter tegelijk het verhaal van u die het compleet hebt laten afweten. Vijftien jaar geleden lag hier een mooi en ambitieus plan, het Wisseveld. Dat is uitgedraaid op wat het nu is, een vloedgolf bestuurlijke en financiële ellende waarin u bent meegesleept omdat u niet tegen de stroom op wilde roeien. Neem nou eens een keer wél het initiatief. Met de verkiezingen op handen, maart 2018, is het ook voor u van wezenlijk belang te laten zien dat u echt de belangen van de burgers in Grave behartigt. Wees niet te bang om uw nek uit te steken.
Waarschijnlijk zullen onze politici, niet allemaal hetzelfde denken over bovenstaande maar dat zou reden temeer moeten zijn om er bij de verkiezingen echt een punt van te maken. Het mes snijdt aan twee kanten; u hebt de kans uw imago wat op te kalefateren en daarmee uw geloofwaardigheid. Dit is een perfecte manier om als raad zelf voor Grave wezenlijke stappen te zetten, in plaats van dit over te laten aan een ingehuurd college en een investeerder, GBB, die met het college ook u aan het lijntje wil houden. Gemeenteraad, neem nou eindelijk eens uw verantwoordelijkheid voor de stad en de gemeente die u is toevertrouwd. Als die ‘lusthof’ er straks onverhoopt toch komt, wordt u er terecht verantwoordelijk voor gehouden en zeggen onze ingehuurde bestuurders dag met het handje.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl

 

*1) http://www.waterlinie-grave.nl/waterlinie/
*2) Raadsvragen van LPG, de heer Joosten, over de Gebiedsvisie Waterlinie Grave – Emab-locatie 28-09-2016
1. Wanneer heeft de Graafsche raad beslist dat er gebouwd mag worden op de emablocatie?
Antwoord: In het bestemmingsplan ‘Koninginnedijk, Grave’, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2005 wordt in de toelichting al uitgebreid ingegaan op de plan ontwikkeling (ook op de ontwikkeling op de EMAB-locatie). Het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de gemeentelijke website (onder Kunnen wij  u helpen?/bestemmingsplannen/Koninginnedijk). Wij verwijzen u o.a. naar de volgende onderdelen van de toelichting: 1.1, 1.2 en 5. Ook in het Ruimtelijke Toetsingskader is de EMAB-locatie reeds benoemd.
2. En wat is de huidige bestemming en vanaf wanneer geldt dit bestemmingsplan? Antwoord: Het huidige bestemmingsplan ‘Koninginnedijk, Grave’ geeft aan de EMAB-locatie de bestemming ‘Natuur-Uiterwaarden’. De raad heeft dit bestemmingsplan vastgesteld op 7 november 2005.
Het antwoord aan Joosten suggereert dat eigenlijk alles al in kannen en kruiken is maar niets is minder waar. De goede verstaander kan ook dat in het antwoord lezen. 
      
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/politiek-commentaar/288-gebiedsvisie-en-bestemmingsplan
      
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/columns/202-wisseveld-wanneer-wordt-er-gebouwd
      
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/columns/150-van-der-heide-gbb-is-nieuwe-burgemeester-van-grave
*3)
http://www.waterlinie-grave.nl/waterlinie/gebiedsvisie/
      
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/opmerkelijk/320-gebiedsvisie
      
file:///D:/Backup%20!!!!/Downloads/05.%20Bijlage%203%20Afwijkingen%20(16).pdf
*4)
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/overeenkomst-wisseveld-20-goedgekeurddoor-gemeenteraad-grave
*5)
http://www.gravepolitiek.nl/index.php/columns/104-rommelpolitiek
      
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/overeenkomst-wisseveld-20-goedgekeurddoor-gemeenteraad-grave
      
file:///D:/Backup%20!!!!/Downloads/2016-245a%20presentatie%20GBB%20Waterlinie%20Grave%20-%20Ruimtelijke%20kaders%20Wonen%20aan%20de%20Haven%20verkleind%2020-09-2016.pdf
 
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.