Brief aan de gemeenteraad en het college

Grave, 7 december 2016

Geachte raads- en collegeleden,

De kwestie rond raadslid Peters is in de kern de kwestie van het functioneren van uw raad, waar integriteit bij lange na niet de rol speelt die zij zou moeten spelen. Als u er goed naar kijkt, ziet u er beklemmende sporen in terug van de Wisseveldgeschiedenis met haar vele integriteitsschendingen.
Dit is een probleem dat de kwaliteit van uw besturen zwaar onder druk zet. Naar mijn oordeel kan de enige geloofwaardige en eerbare uitweg dan ook zijn dat u bij wijze van spreken in de eerstvolgende raadsvergadering, 20 december 2016, besluit uw integriteit op de gewenste waarde te schatten. U begint ermee u de integriteitscode, versie 2015, eigen te maken en deze te implementeren. Uw integriteitsbeleid is, net als dat van uw voorzitter, in feite niet bestaand, zolang u dat niet hebt gedaan.

Mijn suggestie is simpel: besluit dat u zichzelf als opgave stelt om binnen een half jaar, voor 1 juni 2017, uw integriteitsbeleid geloofwaardig op orde te hebben en binnen twee maanden, dus uiterlijk 1 maart 2017, uw aller politieke en bestuurlijke integriteit keurig voor uzelf en elkaar te zullen documenteren. Doe dit met de code in uw hand, geassisteerd door uw griffier. Dit is een zaak die u het beste onder elkaar kunt regelen. Na 1 maart kunt u dan trots laten zien dat u allen uw eigen integriteit alvast keurig op orde hebt. Onderwijl zou uw auditcommissie de kwestie Ben Peters met hem kunnen bespreken om samen te komen tot een voorstel aan u voor een goede en geloofwaardige afwikkeling.

Zoals u zich wellicht bewust bent, is het vanzelfsprekend dat u bij de ontwikkeling van uw  integriteitsbeleid ondersteund zult worden door de burgemeester, uw griffier, uw ambtenaren en door allen die u daarbij vrijwillig van dienst willen zijn. Betrek al die ondersteuning bij uw beleidsvorming en zorg dat u binnen zes maanden een bolwerk bent van bestuurlijke integriteit. U bent dit verplicht aan uw eigen geloofwaardigheid en aan uw kiezers, de burgers.

Zoals we al zagen, is het Wisseveld nog altijd een bron van integriteitsproblemen. Reken erop dat dit tot in lengte van jaren het geval zal zijn, als u er niet voor zorgt dat er een diepgravend onderzoek komt naar de bestuurlijke, politieke en ambtelijke gang van zaken in dit project. Dat is de enige politiek zuivere wijze om dit dossier bestuurlijk af te ronden. Herroep uw besluit om het daar niet meer over te willen hebben en besluit tot een grondig en vooral leerzaam onderzoek. Stel u ten doel om dit onderzoek ruim voor de verkiezingen van 21 maart 2018 afgerond te hebben en maak op die manier de weg vrij voor verkiezingen waarbij u verantwoording aflegt voor het beleid dat u en uw voorgangers gevoerd hebben.

De boodschap is eenvoudig: neem uzelf en elkaar serieus als bestuurders en politici en maak van uw integriteit een krachtig politiek wapen in plaats van een struikelblok.  Waarschijnlijk ontdekt u al snel dat het meer dan de moeite waard is. Vooral ook met het oog op de toekomst van Grave, zelfstandig of als een boeiend en bloeiend onderdeel van een groter geheel. Over een paar maanden kunt u het dan van de daken schreeuwen: ‘Beleef integer Grave!’ De moeite waard voor uw aller politieke toekomst en de verkiezingen die zich aandienen.

Vriendelijke groet,

 

Ben Bongaards

NB. De brief is op 7 december aan geadresseerden verzonden.
alle inhoud op www.gravepolitiek.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceerd worden.